Bilindiği üzere 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik;

  1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumlarını,
  2. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerini,

kapsamaktadır.

Alınan geri bildirimler neticesinde bu değişiklik hakkında kamuoyu yanlış bilgilendirilmekte olduğu ve 6331 sayılı Kanunun tümden uygulamasının ertelendiği gibi bir kanı oluşturulduğu müşahede edilmektedir. Adı geçen Kanun değişikliği ile sadece; 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi ile ilgili hükümlerin 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesine yöneliktir.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi dışında Kanunda pek çok yükümlülük bulunmaktadır. Örneğin; risk değerlendirmesi, acil durum planları, yangınla mücadele, sağlık gözetimi, iş kazalarının bildirimi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çalışanların bilgilendirilmesi, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması gibi yükümlülükler ötelenmemiş olup esas itibariyle 30/12/2012 tarihinden itibaren bu ve bunun gibi Kanun ve alt düzenlemelerindeki pek çok yükümlülüğü işverenler yerine getirmek zorundadır.  İşveren yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi özellikle Kanunun 26 ncı maddesine göre idari para cezası yaptırımlarına neden olacaktır.  Bu temel hususların yanı sıra yönetmelikler kapsamında özel alanlara yönelik düzenlemelerde yer alan işveren yükümlülükleri de mevcuttur.

Ayrıca bilindiği üzere 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütülebilmekte olup konuya ilişkin usul ve esaslar 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikle düzenlenmiştir. Yine 6331 sayılı Kanunda 7033 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle söz konusu düzenlemenin kapsamı genişletilerek, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri de bu yönetmelik kapsamına dâhil edilmiştir. Buna göre yürürlük tarihine kadar işveren veya işveren vekillerinin İSG hizmetlerini üstlenmemesi halinde öteleme tarihi (1/7/2020) itibariyle Kanunu 6 ncı maddesi kapsamında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü hükümleri uygulanması zorunlu hale gelecektir. Diğer yandan ilgi yönetmelikte 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri işverenleri veya işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmelerine dair alt düzenlemede yenileme çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

http://kiguder.org/wp-content/uploads/2017/08/alışma-bakanlığı-e1502964722601.jpghttp://kiguder.org/wp-content/uploads/2017/08/alışma-bakanlığı-e1502964722601-300x300.jpgadminGenel
Bilindiği üzere 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan '1/7/2017' ibaresi '1/7/2020' şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik; 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumlarını, 50'den az...